Maturitná skúška

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Maturitná skúška

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo zamestnaní.

A. Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláška č 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

B. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná maturitnú skúšku zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov – úroveň B2
  3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia gymnázia musí byť aspoň 6 hodín týždenne, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania,
  4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.
  5. dobrovoľný predmet – žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy a v ktorých sa vzdelával.

 C. Maturitná skúška sa koná písomnou formou v marci (EČ – externá časť a PFIČ – písomná forma internej časti) a ústnou formou (máj – jún).

 D. Na stránke www.statpedu.sk sa nachádza katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov. katalóg TU

E. Zverejnenie maturitných zadaní GSF TU

Dôležité informácie pre maturitnú skúšku 2022/2023

Termíny:

do 30. septembra 2022 PRIHLÁŠKA na maturitnú skúšku 

14.marec 2023 EČ a PFIČ MS SJL
15.marec 2023 EČ a PFIČ MS CJ/B2
16.marec 2023 EČ MS MAT

Termín ústnej časti maturitnej skúšky 22.máj – 26.máj 2023

Koordinátorky maturitnej skúšky na GSF v Žiline:
PhDr. Anna Poláčková, riaditeľka školy
Mgr. Miroslava Slovíková, zástupkyňa školy 

INFO NUCEM  TU

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]