ITMS

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Učíme moderne a efektívne

Názov projektu: Učíme moderne a efektívne – pre život a prax
ITMS kód projektu: 26110130562
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Názov a sídlo prijímateľa: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina
Doba realizácie projektu (trvanie projektu) 2/2014 – 10/2015
Celkové oprávnené výdavky: 205.488,79 EUR
Výška NFP: 195.214,35 EUR

 

Informácie o projekte:

Hlavný cieľ projektu

 

Inovovať výchovno – vzdelávací proces so zreteľom na osobnostný rozvoj žiakov a ich nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ.

 

Špecifické ciele projektu:

  • vyškoliť pedagogických pracovníkov
  • modernizovať vzdelávanie so zameraním na nové trendy a prax
  • zefektívniť proces poskytovania kariérneho poradenstva

Miesto realizácie projektu: Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 

Cieľové skupiny projektu:

  • študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi
  • pedagogickí zamestnanci Gymnázia sv. Františka z Assisi

 

Aktivity projektu:

1.1 Školenia pedagogických pracovníkov
2.1 Inovácia obsahu, foriem a metód vzdelávania
2.2 Zavedenie praktickej prípravy do vzdelávania
3.1 Podpora kariérneho poradenstva

 

Viac informácií na Gymnáziu sv. Františka z Assisi, Žilina.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]