Prijímacie konanie

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ na školský rok 2022/2023

osemročná forma

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pre školský rok 2022/2023

PORADIE (výsledky) PRIJÍMACIEHO KONANIA oosemročná forma PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 TU
postup pre prijatie do osemročnej formy TU
záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium TU

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pre školský rok 2022/2023 TU

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25.01.2022 riaditeľka školy určuje nasledovné kritériá na prijímacie skúšky:

1. Základné ustanovenie
Prijímacie konanie na Gymnázium sv. Františka, Žilina sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len školský zákon), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

2. Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023
prvý termín – 2. máj 2022 (pondelok) / v prípade potreby 3.mája 2022 (utorok)
druhý termín – 9. máj 2022 (pondelok) / v prípade potreby 10. mája 2022 (utorok)

3. Počet prijatých žiakov pre školský rok 2022/2023
Do prvého ročníka osemročného štúdia prijímame 30 žiakov – 1 trieda.

4. Uchádzači a podanie prihlášky
Uchádzači
Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí v školskom roku 2021/2022 navštevujú 5. ročník ZŠ, ktorí si v zákonne stanovenom termíne podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu.
Podanie prihlášok
Zákonný zástupca uchádzača o štúdium podáva prihlášku na štúdium do 20.marca 2022.
Prihlášku možno podať:
a) elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu,
b) alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľke gymnázia.

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné (napr. v prípade žiaka, ktorý nenavštevuje ZŠ), k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie. Uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne, predkladá aj vysvedčenie (overenú kópiu) s príslušným slovným hodnotením. V prípade slovného hodnotenia uchádzača sa budeme riadiť systémom prevodu slovného hodnotenia na známky vytvoreným Gymnáziom sv. Františka z Assisi, Žilina pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023. (Príloha č.2) Uchádzačovi, ktorý má z niektorého predmetu na vysvedčení uvedené „absolvoval,“ bude toto hodnotenie nahradené priemerom známok z príslušného polroka.
Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačovi zaslaná najmenej päť dní pred termínom prijímacieho konania.

5. Žiaci so ŠVVP
Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP (so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/ integrovaný žiak na ZŠ) pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. Ak je potrebná úprava prijímacích skúšok pre žiakov so ŠVVP, zákonný zástupca uchádzača pripojí k prihláške na štúdium písomnú žiadosť o úpravu prijímacích skúšok. Na základe týchto dokumentov bude určená úprava prijímacej skúšky. Informácia o úprave bude oznámená písomne zákonnému zástupcovi uchádzača.

6. Neúčasť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, určí riaditeľka školy náhradný termín prijímacej skúšky a rezervuje mu miesto v počte uchádzačov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške písomne oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 7.00 hod.

7. Obsah prijímacieho konania
Prijímacie skúšky budú pozostávať z testu zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), matematiky (MAT) a testu zo všeobecného prehľadu (TVP – náboženstvo a všeobecný prehľad).

7.1 Písomná časť prijímacieho konania:

TEST ČAS HODNOTENIE
SJL – slovenský jazyk a literatúra 45 min

  – 30 min test

  – 15 min diktát

30 bodov

  – 25 bodov za test

  – 5 bodov za diktát

MAT – matematika 45 min 30 bodov
TVP – test zo všeobecného prehľadu

a náboženstva

15 min 30 bodov

Podmienkou úspešného vykonania prijímacieho konania je dosiahnutie minimálne 20% úspešnosti v každom teste (SJL, MAT, TVP).

7.2 Bodové hodnotenie za prospech v 3., 4. a 5. roč. ZŠ:

1,00 20 bodov
do 1,10 18 bodov
do 1,20 16 bodov
do 1,30 14 bodov
do 1,40 12 bodov
do 1,50 10 bodov
do 1,60 8 bodov
do 1,70 6 bodov
do 1,80 4 body
do 1,90 2 body
2,00 a viac  0 bodov

Do priemeru sa zarátajú známky zo všetkých predmetov, z ktorých bol žiak klasifikovaný. Za zníženú známku zo správania o 1 stupeň – 5 bodov menej, o 2 stupne – 10 bodov menej.

7.3 Body za súťaže v 3. až 5. ročníku ZŠ:
Body budú udelené len za súťaže, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR a Komisia pre vedu, školstvo a kultúru pri KBS, len individuálne umiestnenia (neberú sa do úvahy umiestnenia skupín ani výsledky súťaží založených na filozofii, ktorá je v rozpore so zameraním školy). Výnimočné umiestnenie v iných súťažiach posúdi prijímacia komisia. V prípade kolektívneho športu sa pripočítajú body len ak ide  o umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskom kole.

OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSLOVENSKÉ KOLO
1. miesto – 5 bodov 1. miesto – 10 bodov 1. miesto – 15 bodov
2. miesto – 3 bodov 2. miesto – 8 bodov 2. miesto – 13 bodov
3. miesto – 2 body 3. miesto – 6 bodov 3. miesto – 11 bodov
    4. miesto – 9 bodov
    5. miesto – 7 bodov

Kópie dokladov o úspešnosti v súťažiach (diplomy a pod.) je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. V jednom roku sú v jednom druhu súťaže pridelené body len za najvyššie ocenenie. Maximálny počet bodov za súťaže bude 20.

 Maximálny počet bodov za prijímacie pohovory: 130.

7.4  Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť.

Výsledky prijímacieho konania platia pre prijatie do prvého ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2022/2023.

8. Prijatie uchádzačov
V riadnom prijímacom konaní budú žiaci vybratí podľa poradia celkového hodnotenia (úspešnosti). V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za bod č.7.3.

9. Zverejňovanie výsledkov
Podľa výsledkov prijímacieho konania a po zasadnutí prijímacej komisie zverejní riaditeľka školy 18.mája 2022 zoznam s výsledkami na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na internetovej stránke školy www.gsf.skEdupage školy pod kódom, ktorý dostali uchádzači pri registrácii v deň prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu bodov získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

10. Doručenie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí pre uchádzačov
Riaditeľka školy doručí 18. mája 2022 rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, poštou alebo do elektronickej schránky.

11. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium zo strany uchádzača
Termín na doručenie písomného potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 23. mája 2022 (23:59 hod.). Potvrdenie sa  doručuje: osobne, poštou na adresu strednej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva (riadne podpísaného) na email strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy.
Ak prijatý uchádzač nezašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do určeného termínu, rozhodnutie o prijatí žiaka na stráca platnosť a škola ponúkne voľné miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa kritérií prijímacích skúšok.

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v Prílohe č.1.

12. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí (odvolanie)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky gymnázia o neprijatí odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O preskúmaní žiadosti rozhoduje zriaďovateľ gymnázia. Pri výbere uchádzačov v odvolacom konaní škola nemusí postupovať podľa poradia výsledkov prijímacieho konania.

13. Použitie osobných údajov uchádzačov
V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov škola bude pracovať s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum a miesto jeho narodenia, rodné číslo, adresa, štátne občianstvo, vyučovací jazyk, podľa potreby psychologická a zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie výsledky za určené klasifikačné obdobia, výsledky z hodnotených súťaží, meno a priezvisko zákonných zástupcov uchádzača, ich adresa a číslo telefónu.

Prerokované na pedagogickej rade 25.01.2022

Schválila riaditeľka školy: PhDr. Anna Poláčková

Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené aj prostredníctvom Školského výpočtového strediska(pre náš kraj a celé Slovensko). 
Usmernenie MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 TU
Často kladené otázky – odpovedá MŠVVaŠ SR TU
Prihláška na strednú školu a pokyny k vyplneniu TU


Svoje otázky môžete napísať na gsfzilina@gsf.sk alebo zavolať na číslo 0917 548 583
Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]