Prijímacie konanie

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ na školský rok 2021/2022

štvorročná forma

ŠTVORROČNÁ FORMA

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pre školský rok 2021/2022 – štvorročná forma TU Príloha č. 1  Systém prevodu slovného hodnotenia GSF TU

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26.01.2021 riaditeľka školy určuje nasledovné kritériá na prijímacie skúšky:

1. Základné ustanovenie
Prijímacie konanie na Gymnázium sv. Františka, Žilina sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len školský zákon), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

2. Uchádzači a podanie prihlášky

Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú 9. ročník ZŠ alebo aj starší žiaci, ktorí si v zákonne stanovenom termíne podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu.

Podanie prihlášokUchádzači o štúdium si podajú prihlášku na štúdium na riaditeľstve ZŠ, ktorú navštevujú do 8. apríla 2021Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku do 16. apríla 2021 na sekretariáte gymnázia.

3. Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022
1. termín – 3. máj 2021 (pondelok) / v prípade potreby 4. mája 2021
2. termín – 10. máj 2021 (pondelok) / v prípade potreby 11. mája 2021

4. Počet prijatých žiakov pre školský rok 2021/2022
Do prvého ročníka štvorročného štúdia prijímame 56 žiakov – 2 triedy.

5. Neúčasť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, určí riaditeľka školy náhradný termín prijímacej skúšky a rezervuje mu miesto v počte uchádzačov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške písomne oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 7.30 hod.

6. Žiaci so ŠVVP
Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP (integrovaný žiak na ZŠ) je povinný oboznámiť gymnázium so ŠVVP žiaka a pripojiť k prihláške na štúdium písomnú žiadosť o úpravu prijímacích skúšok. Na základe týchto dokumentov bude určená forma prijímacej skúšky žiakov so ŠVVP. Informácie budú oznámené zákonnému zástupcovi písomne.

7. Obsah prijímacieho konania
Prijímacie skúšky budú pozostávať z testu zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), matematiky (MAT) a testu zo všeobecného prehľadu (TVP – náboženstvo a všeobecný prehľad). Uchádzači sa zúčastnia osobného pohovoru. Podmienkou úspešného vykonania prijímacieho konania je dosiahnutie minimálne 20% úspešnosti v každom teste (SJL, MAT, TVP).

7.1 Písomná časť prijímacieho konania:

TEST ČAS HODNOTENIE
SJL – slovenský jazyk a literatúra 45 min – 30 min test

 – 15 min diktát

30 bodov – 25 bodov za test

                 – 5 bodov za diktát

MAT – matematika 45 min 30 bodov
TVP – test zo všeobecného prehľadu a náboženstva 15 min 30 bodov

7.2 Body za prospech

Body za prospech za 6. – 9. roč. ZŠ:
1,00 20 bodov
do 1,20 19 bodov
do 1,40 18 bodov
do 1,60 17 bodov
do 1,80 15 bodov
do 2,00 10 bodov
do 2,20 5 bodov
2,20 a viac 0 bodov

Do priemeru sa zarátajú známky zo všetkých predmetov, z ktorých bol žiak klasifikovaný.
Za zníženú známku zo správania o 1 stupeň 5 bodov menej, o 2 stupne 10 bodov menej.
V prípade slovného hodnotenia v 8. a 9. ročníku sa budeme riadiť systémom prevodu slovného hodnotenia na známky vytvoreným Gymnáziom sv. Františka z Assisi, Žilina pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022. TU


a) predmetová olympiáda:
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
b) športová alebo umelecká súťaž
Len tie, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR a Komisia pre vedu, školstvo a kultúru pri KBS, len individuálne umiestnenia (neberú sa do úvahy umiestnenia skupín ani výsledky súťaží založených na  filozofii, ktorá je v rozpore so zameraním školy). V prípade kolektívneho športu alebo spoločného umeleckého diela sa pripočítajú body len, ak ide  o umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskom kole. Umiestnenie v uvedených súťažiach posúdi vedenie gymnázia.
c) vlastné kritérium
1.- 5.miesto na dekanátnom, diecéznom alebo celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktorú organizuje MŠVVaŠ SR a Komisia pre vedu, školstvo a kultúru pri KBS.

Tabuľka bodovania 7.3 a) b) c)

OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSLOVENSKÉ KOLO
1. miesto – 5 bodov 1. miesto – 10 bodov 1. miesto – 15 bodov
2. miesto – 4 bodov 2. miesto –   8 bodov 2. miesto – 13 bodov
3. miesto – 3 body 3. miesto –   6 bodov 3. miesto – 11 bodov
4. miesto – 2 bodov 4. miesto –   4 bodov 4. miesto –   9 bodov
5. miesto – 1 bodov 5. miesto –   2 bodov 5. miesto –   7 bodov

Kópie dokladov o úspešnosti v súťažiach treba zaslať zároveň s prihláškou na štúdium. V jednom roku sú v jednom druhu súťaže pridelené body len za najvyššie ocenenie. Maximálny počet bodov za súťaže bude 30.

Maximálny počet bodov na prijímacích pohovoroch: 110 + body za súťaže

7.4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

8. Prijatie uchádzačov
V riadnom prijímacom konaní budú žiaci vybratí podľa poradia celkového hodnotenia (úspešnosti). V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za bod č.7.3 Ďalšie kritériá.
Výsledky prijímacieho konania platia pre prijatie do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022.

9. Zverejňovanie výsledkov
Podľa výsledkov prijímacieho konania a po zasadnutí prijímacej komisie zverejní riaditeľka školy 10. mája 2021 (alebo podľa situácie prijímacieho konania 11.mája 2021) v podvečerných hodinách zoznam s výsledkami  na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na internetovej stránke školy www.gsf.sk pod kódom, ktorý dostali uchádzači pri registrácii v deň prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu bodov získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

10. Doručenie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí pre uchádzačov
Riaditeľka školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

11.Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 
Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v Prílohe č.1. TU

Ak prijatý uchádzač nezašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do určeného termínu, škola ponúkne voľné miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa kritérií prijímacích skúšok.

12. Záujem o školský internát
V prípade záujmu o školský internát je potrebné zaslať aj vyplnenú žiadosť o prijatie do školského internátu a vyhlásenie. TU 

13.Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí (odvolanie)
Zákonný zástupca uchádzača môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí uchádzača na štúdium do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O preskúmaní žiadosti rozhoduje zriaďovateľ gymnázia. Pri výbere uchádzačov v odvolacom konaní škola nemusí postupovať podľa poradia výsledkov prijímacieho konania.

14.Použitie osobných údajov uchádzačov
V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov škola bude pracovať s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum a miesto jeho narodenia, rodné číslo, adresa, štátne občianstvo, vyučovací jazyk, zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie výsledky za určené klasifikačné obdobia, výsledky z hodnotených súťaží, meno a priezvisko zákonného zástupcu uchádzača, jeho adresa a číslo telefónu.

 Prerokované na pedagogickej rade 26.01.2021

 

Schválila riaditeľka školy: Mgr. Lucia Kajanová

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pre školský rok 2021/2022 – štvorročná forma TU
Systém prevodu slovného hodnotenia TU Príloha č.1 TU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pre školský rok 2021/2022 – osemročná forma TU
Systém prevodu slovného hodnotenia GSF TU   Príloha č.1 TU

Contact / Location

Contact info

123-456-7890
123, New Lenox, Chicago IL 60606
info@yoursitename.com

Gathering Times

Saturday:
5:30pm

Sunday:
8:00am, 9:15am, 11:00am

Events / Calendar
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="0" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Upcoming Events"]