Menu

Z fotogalérie

image287

„Štedrosť sa stále ponáhľa, vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha, vďačnosť má vždy dosť času. Štedrosť vidí, vďačnosť je takmer slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá pozerá stále von, aby videla tých druhých. Kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.”

Max Kašparů

Učíme moderne a efektívne

Názov projektu: Učíme moderne a efektívne – pre život a prax
ITMS kód projektu: 26110130562
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Názov a sídlo prijímateľa: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina
Doba realizácie projektu (trvanie projektu) 2/2014 – 10/2015
Celkové oprávnené výdavky: 205.488,79 EUR
Výška NFP: 195.214,35 EUR

Informácie o projekte:

Hlavný cieľ projektu

Inovovať výchovno – vzdelávací proces so zreteľom na osobnostný rozvoj žiakov a ich nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ.

Špecifické ciele projektu:

  • vyškoliť pedagogických pracovníkov
  • modernizovať vzdelávanie so zameraním na nové trendy a prax
  • zefektívniť proces poskytovania kariérneho poradenstva

Miesto realizácie projektu:

Cieľové skupiny projektu:

  • študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi
  • pedagogickí zamestnanci Gymnázia sv. Františka z Assisi

Aktivity projektu:

1.1 Školenia pedagogických pracovníkov
2.1 Inovácia obsahu, foriem a metód vzdelávania
2.2 Zavedenie praktickej prípravy do vzdelávania
3.1 Podpora kariérneho poradenstva

Tlačová správa icon_pdf16

Publicita projektu

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

loga (640x145)

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky