Menu

Z fotogalérie

8

„O hodnote človeka nerozhoduje to, čo vie, ale to, čo koná.”

Johann Gottlieb Fichte

8-ročná forma

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ na šk. rok 2017/2018

Termín: Prijímacie skúšky sa budú konať 9. a 11. mája 2017.

Uchádzači: Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2016/2017 navštevujú 5. ročník ZŠ.

Podanie prihlášok: Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku na riaditeľstve ZŠ, ktorú navštevujú do 10.04.2017.

Obsah prijímacieho konania: Prijímacie skúšky budú pozostávať z testu zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), matematiky (MAT) a testu zo všeobecného prehľadu (TVP – náboženstvo a všeobecný prehľad).

TEST ČAS HODNOTENIE
SJL – slovenský jazyk a literatúra 45 min (30min test + 15min diktát) 30 bodov (25 test + 5 diktát)
MAT – matematika 45 min 30 bodov
TVP – test zo všeobecného prehľadu a náboženstva 15 min 30 bodov

Body za prospech za 3., 4. a 5. roč. ZŠ:

Bodové ohodnotenie
1,00 – 20 bodov do 1,40 – 12 bodov do 1,80 – 4 body
do 1,10 – 18 bodov do 1,50 – 10 bodov do 1,90 – 2 body
do 1,20 – 16 bodov do 1,60 -8 bodov 2,00 a viac – 0 bodov
do 1,30 – 14 bodov do 1,70 – 6 bodov

Do priemeru sa zarátajú známky zo všetkých predmetov, z ktorých bol žiak klasifikovaný.

Za zníženú známku zo správania o 1 stupeň – 5 bodov menej, o 2 stupne – 10 bodov menej.

Body za Monitor 5:

Bodové ohodnotenie
SJL MAT
90% a viac 5 bodov 90% a viac 5 bodov
menej ako 90% bez ohodnotenia menej ako 90% bez ohodnotenia

Body za súťaže v 3. až 5. ročníku ZŠ:
Len tie, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR a Komisia pre vedu, školstvo a kultúru pri KBS, len individuálne umiestnenia (neberú sa do úvahy umiestnenia skupín ani výsledky súťaží založených na filozofii, ktorá je v rozpore so zameraním školy). Výnimočné umiestnenie v iných súťažiach posúdi prijímacia komisia. V prípade kolektívneho športu sa pripočítajú body len ak ide  o umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskom kole.

OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO CELOSLOVENSKÉ KOLO
1. miesto – 5 bodov 1. miesto – 10 bodov 1. miesto – 15 bodov
2. miesto – 3 bodov 2. miesto – 8 bodov 2. miesto – 13 bodov
3. miesto – 2 body 3. miesto – 6 bodov 3. miesto – 11 bodov
4. miesto – 9 bodov
5. miesto – 7 bodov

 

Kópie dokladov o úspešnosti v súťažiach (potvrdené školou) je potrebné zaslať zároveň s prihláškou na štúdium
V jednom roku sú v jednom druhu súťaže pridelené body len za najvyššie ocenenie. Maximálny počet bodov za súťaže bude 20.

Maximálny počet bodov: 110 + body za súťaže
Podmienkou úspešného vykonania prijímacieho konania je dosiahnutie aspoň 6 bodov v každom teste (SJL, MAT, TVP).

Do prvého ročníka bude do jednej triedy prijatých 30 žiakov podľa poradia úspešnosti.

Kritéria boli prerokované na porade pedagogickej rady 24. januára 2017.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/5625890 0907839385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903982226
Tel.(prevádzkový manažér):0904892124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky