Menu

Z fotogalérie

image067

„Nemôžem pochopiť, ako by tento nádherný a veľký svet mohol povstať náhodou... Tento fakt sa mi zdá byť argumentom pre existenciu Boha. Nikdy som nepopieral jeho existenciu.”

Charles Darwin

Vyučovanie

Ako to u nás chodí…

Prvá hodina začína krátkou spoločnou modlitbou v triedach (v prípade významného obdobia alebo sviatku aj cez školský rozhlas).

0. hodiny sú v súčasnosti veľmi výnimočné. Keďže sa prekrývajú s rannou sv. omšou, boli od školského roka 2000/2001 v škole zrušené a využívajú sa len keď k dispozícii nie je alternatíva. Ide o núdzové riešenie najčastejšie používané na opravné písomky, doučovania alebo iné záležitosti mimo hlavného vyučovacieho rámca.

8. a 9. hodiny sú takisto zriedkavé. Ide predovšetkým o nepovinné predmety a semináre, ktoré by inak interferovali s bežným vyučovaním. Ak má trieda alebo časť študentov 8. a/alebo 9. hodinu, je pred nimi automaticky zaradená aspoň jedna voľná hodina na obed a krátky oddych, ako je uvedené nižšie.

Zvonenia na hodiny

Hodina Začiatok Koniec
0. 7:00 7:45
1. 7:50 8:35
2. 8:45 9:30
3. 9:40 10:25
4. 10:45 11:30
5. 11:40 12:25
6. 12:35 13:20
7. 13:25 14:10
8. 14:15 15:00
9. 15:05 15:50

 

Veľká prestávka je medzi 3. a 4. vyučovacou hodinou. V lete je možnosť stráviť ju na školskom ihrisku. Trvá 20 minút a je najdlhšou prestávkou počas dňa. Nezriedka sú v rozvrhu zaradené voľné hodiny na odpočinok a čas na obed, predovšetkým keď vyučovanie ďalej pokračuje 7.,8. alebo 9. hodinou.

Vyučovacie hodiny

Na väčšine hodín sa uplatňuje model vyučovania celej triedy. Na týchto hodinách zostávajú všetci študenti vo svojej triede. Jednotlivé predmety vyučujú špecializovaní profesori.

Nezriedka sa v rozvrhu vyskytujú tzv. delené hodiny, ktoré sú síce organizačne a časovo náročnejšie, ale efektívnejšie. Trieda je rozdelená na dve časti umiestnené v dvoch miestnostiach. Každá časť má iný predmet, ktoré sa na druhej delenej hodine navzájom vymenia (napr. 1. hodina: slovenský jazyk – matematika; 2. hodina: matematika – slovenský jazyk). Výhodou tohto systému je menší počet žiakov v triede, čím sa zvyšuje efektivita a kontakt profesora so študentmi.

Väčšina predmetov má aspoň jednu delenú hodinu týždenne – najčastejšie slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, biológia, chémia a latinčina.

Na delených hodinách fyziky je možné vykonávať lepšie pokusy a názorný výklad, aj keď kapacita fyzikálneho laboratória je dostatočná na celú triedu. Delené hodiny biológie sú venované pozorovaniam a laboratórnym prácam, keďže do biologického laboratória sa celá trieda nezmestí a na hodinách s menším počtom študentov je pokojnejšia atmosféra – taká dôležitá pre presnosť pozorovaní a pokusov. Pri praktických hodinách v chemickom laboratóriu je menší počet žiakov nevyhnutnosťou. Aj na hodinách latinčiny je tento stav vítaný, lebo všetci vieme, že „minor multitudo discipulorum – melior disciplina“. Hodiny cudzích jazykov – angličtiny a nemčiny – sú už od prímy rozdelené do dvoch skupín.

Rozdielne sú delené hodiny náboženstva a telesnej výchovy. Tu je učivo oboch skupín rovnaké, delenie je však na dievčatá a chlapcov.

Za osobitný typ delených hodín môžeme považovať aj hodiny informatiky, kde je trieda delená nie na 2, ale na 4 skupiny.

Záver vyučovania

Vyučovanie končí krátkou spoločnou modlitbou v triede ako poďakovanie za prežitý deň.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
Tel.(prevádzkový manažér): 0904 892 124
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky